Отворено писмо до Борисов и Фандъкова относно Протест срещу липсата на достатъчно места в детските заведения в град София

Стандартен

ОТВОРЕНО ПИСМО – ПОКАНА

вх.рег. № 9401-118/10.04.09

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

КМЕТ НА ГРАД СОФИЯ

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА СОФИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ”

КОПИЕ ДО:

Г-Н ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ТЕЛЕВИЗИЯ bTV

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

TV 2

TV 7

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Относно: Протест срещу липсата на достатъчно места в детските заведения в град София

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

През изминалата 2008 година около 5 000 деца не бяха приети в детските заведения в столицата. През настоящата 2009 година очакваният брой неприети деца е над 8 000 (осем хиляди)!

Тези деца, ние, техните родители и всички пряко засегнати от тази явна несправедливост, очакваме вече няколко години Вашите бързи и навременни мерки за осигуряването на достатъчен брой места в детските заведения в София.

НАШАТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ Е ЯСНА И КАТЕГОРИЧНА:

Проблемът е следствие от бездействие и пълна незаинтересованост от страна на Столична община в продължение на години, непредприемането на ефективни мерки и липсата на адекватна политика за осигуряване на достатъчно места в детските заведения в София.

Въпреки официално публикуваните статистически и демографски данни за непрекъснато нарастване на броя на родените и приходящи деца в София през последните години, и въпреки непрекъснатите отчети на столичната общинска администрация за изпълнение на нейната Програма за увеличаване броя на детските градини (2008 – 2013 година), над 8 000 деца (по данни на общината) ще останат извън детските градини/ясли тази година!

Изкуственото разкриване на места, чрез завишаване на броя на настанените в групите, т.н. „уплътняване” на групите, понижава значително качеството на образователният процес, представлява рисков фактор за опазването на здравето на децата и води до невъзможност на учителите да се справят със задълженията си.

Нашите основания да очакваме и изискваме от Вас място за всяко едно дете, което има желание и/или нужда да посещава детска градина/ясла в София, се базират на следното:

1. Семействата ни са ощетени, като данъкоплатци, от начина, по който се решава, че за част от децата на София, в детските заведения няма да има осигурени места.

2. Детските заведения имат както социална, така и образователна роля. Неприетите деца са дискриминирани и поставени в неравностойно положение спрямо връстниците си. Нарушен е един от най-демократичните принципи на нашето общество, а именно равен достъп до образование за всеки български гражданин.

3. Семействата на неприетите деца са изправени пред сериозни финансови проблеми /невъзможност на единият родител да се върне на работа, което от своя страна срива семейния бюджет/.

4. Държавата в лицето на общинската администрация, отнема на родителите и техните неприети деца основни граждански права, заложени в Конституцията на Република България, а именно:

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

Чл. 14. Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.

Приетите от Столичния общински съвет на 12.03.2009 г. “Правила за прием на деца в общинските детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община” също нарушават основни права на децата според Конституцията на Република България, Закона за народната просвета, Закона за закрила на детето, Закона за защита срещу дискриминация. Всеки опит да се въвеждат критерии за подбор на децата-кандидати за прием в детските градини, в условия на дефицит на места, е дискриминационен и по презумпция поставя определени групи деца в неравностойно положение!

Осигуряването на достатъчно места ще премахне нуждата от подобни критерии.

Наясно сме, че критериите са необходимост в настоящите условия, за това изискваме не премахването на предимствата, а достатъчен капацитет на общинските детски заведения!

За да бъде чута нашата гражданска позиция, ние, инициативен комитет на родители от София, организираме граждански протест срещу липсата на достатъчно места в детските заведения в София, на 16.04.2009 г. от 10,30 ч. пред сградата на Столична община на ул. “Московска” № 33.

Г-Н БОРИСОВ, В КАЧЕСТВОТО ВИ НА КМЕТ НА ГРАД СОФИЯ,

Г-ЖО ФАНДЪКОВА, В КАЧЕСТВОТО ВИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТИ”,

КАНИМ ВИ ЛЮБЕЗНО И НАСТОЯТЕЛНО ДА УВАЖИТЕ ЛИЧНО НАШИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ!

Убедени сме, че личното ви участие в откровен разговор с протестиращите граждани ще внесе известна яснота и прозрачност относно целесъобразното усвояване на бюджетните средства, предвидени за изграждане на нови детски градини и разширяване на съществуващи през 2008 година. Също така бихме желали да чуем отчета на столичната общинска администрация за изпълнението на Програмата за увеличаване броя на детските градини към 01.04.2009 г., както и да отговорите на наши конкретни въпроси по изпълнението на т.2 „Други мерки” от Програмата за увеличаване броя на детските градини (2008-2013г.), а именно:

Въвеждане на мораториум върху отдаването на помещения в детските градини – Въведен ли е такъв мораториум, от кога и за какъв срок?

Записване на база регистриране и класиране на децата в електронната информационна система – Как Столична община ще гарантира, че няма да бъдат приемани деца извън класираните в електронната информационна система, респективно регламента, както се случи миналата година (1200 деца приети като „специални случаи”)? Вярно ли е, че дирекция „Образование” в СО ще има право да дава т.н. служебни точки и ако е вярно, моля обяснете мотивите си за това решение и критериите за получаването на тези точки.

Разкриване на полудневни и подготвителни групи в свободна общинска база /училища/- Колко такива групи са разкрити и къде? Предстоящи такива?

Разкриване на групи в свободна общинска база /читалища/ – Колко такива групи са разкрити и къде? Какви са конкретните планове на Столична община за в бъдеще време с осигурен финансов ресурс и сроковете за изпълнението им?

Публично-частно партньорство – стимулиране на частни инвеститори за строеж на нови детски градини – Какво е изпълнила Общината по тази мярка, предоставила ли е на частни предприемачи терени подходящи за строителство на детски заведения? Осигурила ли е на частни предприемачи финансова помощ за целта, ако да – с какви ангажименти/отговорности е дадена съответната помощ?

Възможност за създаване на семейни детски градини – Каква е визията на Общината за изпълнението на тази мярка и има ли одобрен план за изпълнението й, по който да се работи вече?

По време на протеста възнамеряваме да внесем в Столична община нашите искания към Вас, а именно:

1. Незабавно преразглеждане на настоящата Програма за увеличаване броя на детските градини (2008 – 2013 година) в София и незабавното й подобряване в посока удвояване на броя на предвидените места като минимум. През миналата 2008 година обявените свободни места за прием бяха 5947. През тази са 5584, т.е. с 363 по-малко. Също така през миналата година Столична община даде амбициозни обещания за изграждане на 10 нови детски градини, а само една градина беше изцяло ремонтирана и въведена в експлоатация като новоизградена.

2. Предсрочно изпълнение на сегашната програма за строителство на нови детски градини (Приложение 4 към Програма за увеличаване броя на детските градини (2008 – 2013 година) в срок до една календарна година (до м.май 2010 г.) за всички обекти: планираните, но неизпълнени строежи за 2008 година и планираните обекти за 2009 и 2010 години.

3. Изготвяне на стратегия за планиране на нуждата от места поне за 3-годишен период съобразно електронната информационна система и система ЕСГРАОН и обвързването на тази стратегия с искането по т. 1.

4. Градоустройствено планиране, в което се залага функционално зониране на територията, включващо необходимият брой детски заведения за покриване нуждите на населението.

5. Стриктно спазване на Закона за устройството на територията и „Правила и нормативи за планиране на населените места”, като в съответствие с тях се осигури подходяща социална инфраструктура. В това число осигуряване на детски заведения (чл. 24 и чл.25 от „Правила и нормативи за планиране на населените места”) в съответствие с разрешеното ново жилищно строителство.

6. Прозрачен механизъм за реален родителски контрол върху приема на деца във всяка детска градина и контрол на общинско ниво.

Пример: сформиране на независим контролен орган, с поне 50% участие на родители, като основната му функция да бъде проверка и отговор на сигнали за нередности, подадени чрез интернет сайта на ИСОДГ или директно в общината.

7. Незабавно преразглеждане по предложение на кмета размера на сумата за годишна издръжка на дете в детско заведение на територията на Столична община, която в момента е между 90 и 120 лева месечно и е крайно недостатъчна.

8. Подобряване на условията на труд в детските градини, в т.ч. адекватно мотивиране на персонала. Необходимо е да се предприемат спешни мерки за увеличаване на възнагражденията на педагогическия и помощния персонал.

9. Премахване на практиката със затварянето на групи през лятото или осигуряване на поне половината градини в административния район да работят, като дежурствата са по график, изготвен за няколко години напред.

10. Адекватно подпомагане на алтернативните форми за отглеждане на деца като родителски кооперативи, корпоративни детски градини и други, както и на различни форми на публично-частни партньорства, инициативи и т.н.

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

С цел ползотворна и конструктивна дискусия „на светло” по поставените от нас в настоящото отворено писмо – покана въпроси и искания, ви очакваме на 16.04.2009 г. в 10,30 ч. пред сградата на Столична община.

С уважение,

Инициативен родителски комитет:

1. Лидия Генадиева

2. Евгения Такева

3. Красимира Иванова-Калчева

4. Диана Тодорова

6 responses »

 1. има доста правописни грешки, па и некои дребни заблежки, но

  ДА. И АЗ СЕ ПОДПИСВАМ.

  петър христов

 2. Моето искрено уважение към инициативния комитет!
  Писмото е написано много прецизно без излишно политиканстване, което само може да попречи.
  Ако срещата на 16-ти не се осъществи или е безрезултатна предлагам да разширите на национално ниво исканията за спешно решаване на въпроса като го адресирате към държавното управление в лицето на Президента, Председателя на народното събрание и Министър-председателя. Евентуално в последствие и към Европейската комисия по въпросите за децата.
  Защото:
  – Застаряването на нацията е проблем от огромна важност за бъдещето на страната ни.
  – Същият проблем стои и пред страните от Европейския съюз.
  – Решението му не може да бъде отлагано с дългосрочни програми, които има вероятност да не бъдат изпълнени – както показва досегашната практика.

  Подкрепата на обществеността в случая има значение, но много по-важно е да се конкретизират потърпевшите в момента – особено при писмо до ЕС.

 3. Pingback: ще направим ли ВСИЧКО за бъдещите поколения? « simplyblue

 4. аз не съм все още майка, но съм за инициативата. смятам, че с този час на протеста ще отидат предимно майки, които отглеждат децата си, но не работещи майки. защото часът не съвпада дори и с обедната почивка.

 5. Pingback: надлъгването продължава « simplyblue

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s